επικαιρότητα

Μνημείο χαρακτηρίστηκε η παλιά γέφυρα ΓαδουράΜε απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λυδίας Κονιόρδου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 18η Απριλίου 2017 χαρακτηρίστηκε ως νεώτερο μνημείο η γέφυρα «Γαδουρά» στη Ρόδο.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. β) Του ν. 2039/1992 (Α ́ 61) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».
γ) Του ν. 3028/2002 (Α ́ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ιδίως του άρθρου 6 παρ. 4.
δ) Του π.δ. 104/2014 (Α ́ 171) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς και το π.δ. 191/2003 (Α ́ 146) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» κατά το μέρος που αυτό διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 70 του π.δ. 104/2014.
ε) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α ́ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ….» σχετικά με τη σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Του π.δ. 125/2016 (Α ́ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Της υπ» αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6.10.2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ /ΥΟΔΔ /706/6.10.2015).
2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.01.2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (Β ́ 70).
3. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».
4. Τη με αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011 (ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/7.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 648/Β/7.3.2012).
5. Την από 25-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
6. Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με το αριθ. 5/16.02.2017 Πρακτικό, (θέμα 4°), αποφασίζουμε:Χαρακτηρίζουμε, ως νεώτερο μνημείου, τη γέφυρα «Γαδουρά», η οποία βρίσκεται σε τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου στη νήσο Ρόδο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έτσι όπως ορίζεται στο συνημμένο ορθοφωτοχάρτη της ΥΝΕΜΤΕ Δωδεκανήσου (ΕΓΣΑ 87), με σημεία κορυφών 1 έως 4, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1γ του ν. 3028/ 2002, διαθέτει ιδιαίτερα αξιόλογα χαρακτηριστικά από τεχνική άποψη, ώστε να πληροί τις αυξημένες προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της ως νεώτερου μνημείου από το ΥΠΠΟΑ. Είναι ένα ιδιαίτερα αξιόλογο τεχνικό έργο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017
Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Σχόλια

Δείτε επίσης

παράπονα Ρόδου

εικονογράφημα

εικονογράφημα