ροή ειδήσεων

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «Ιπποκράτειον»Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ για τα αντίστοιχα τμήματα ή ειδικές μονάδες του Νοσοκομείου.

Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ.

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας

δ. Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/4-4- 05τ.Α΄) και το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ 73/Α΄).

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 06/04/2017 έως και 25/04/2017

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. ΚΩ Ιπποκράτους 34, ΚΩΣ 85300

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει, είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στη Γραμματεία του συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ στο τηλέφωνο 2242360314.

altsantiri

Σχόλια

Δείτε επίσης

εικονογράφημα

εικονογράφημα
loading...
Εγγραφείτε