επικαιρότητα

ΣτΕ: Δεν υπόκεινται σε φορολογία τα ακίνητα που αποκτήθηκαν μετά από χρησικτησία


Τι αναφέρει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δεν υπόκεινται σε φορολογία τα ακίνητα τα οποία αποκτώνται μετά από χρησικτησία (μετά από χρήση 20 ετών), αφού δεν καταβάλλεται χρηματικό ποσό για την απόκτησή τους. Αυτό έκρινε το Β΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ερμηνεύοντας τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σύμφωνα με τον Κώδικα το θεσπιζόμενο τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου.

Κατόπιν αυτού, «σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, ήτοι με άσκηση νομής επί εικοσαετία, για την οποία δεν συντρέχει η προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο πάνω τεκμήριο (σ.σ.: φορολογητέου εισοδήματος) δεν εφαρμόζεται».
Αντίθετα το Διοικητικό Εφετείο είχε δεχθεί ότι λογίζεται ως αγορά ακινήτου και η περίπτωση μεταγραφής ακινήτου, με δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα ακινήτου λόγω συμπλήρωσης των όρων της «χρησικτησίας» (20 χρόνια).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι το Διοικητικό Εφετείο δεν αιτιολογεί νόμιμα την απόφαση του και την αναίρεσαν.
Παράπονα Ρόδου

Σχόλια

Μετάφραση

παράπονα Ρόδου
1 εικόνα 1000 λέξεις στο Instagram!
Δείτε επίσης