επικαιρότητα

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18Eνημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1/24-04-2017 του ΥΠΠEΘ οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017–2018 στα Δημοτικά Σχολεία διενεργούνται από 02-05-2017 μέχρι και 19-05-2017.
Εγγράφονται:
Στην Α΄ τάξη του Δ.Σ τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2011.
Επισημαίνεται ότι, η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτική εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος (παρ. 3, άρθρο 2, Ν. 1566/85).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
Δικαιολογητικά εγγραφής
1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο)
2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
• Eφεξής, για την εγγραφή των μαθητών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ μόνο όταν υπάρχει ελληνική ιθαγένεια.
Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
• Σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 και Γ2/7268/2-10-1995 εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ, οι αλλοδαποί μαθητές μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης/απόσπασμα/ πιστοποιητικό γέννησης.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

3. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
• Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή
• Φωτοαντίγραφο της σελίδας με τα εξής εμβόλια:

4-5 Δόσεις DI-TE-PER ή DI-TE
4-5 Δόσεις SABIN (πολιομυελίτιδας)
Έναρξη ή ολοκλήρωση Ηπατίτιδας Β΄(ENGERIX)
Δόσεις M.M.R-Ιλαράς –Ερυθράς– Παρωτίτιδας

Ισχύει η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης), σύμφωνα με την οποία, «είναι υποχρεωτικά όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και για αυτό δίνονται δωρεάν στα πλαίσια προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής αντένδειξης, θα μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους». Οι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε )ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/28-11-2005(τ.Α' ΦΕΚ 287).

4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο)

Το Α.Δ.Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας, ή όταν δεν υπάρχουν ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων σε νησιωτικές ή ορεινές ή δυσπρόσιτες περιοχές όπου η πλησιέστερη Μονάδα Υγείας είναι σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο διαμονής της οικογένειας του μαθητή, το Α.Δ.Υ.Μ. δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν άλλοι ιατροί.

5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται ότι η μόνιμη κατοικία του μαθητή είναι η Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής (Λογαριασμoί ΔΕΚΟ/μισθωτήριο της κατοικίας το οποίο έχει ανακτηθεί από το σύστημαTAXISNET ως ηλεκτρονική υποβολή μισθώματος/εκκαθαριστικό της εφορίας/συμβόλαιο αγοράς κατοικίας. Σε καμία περίπτωση όμως αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας δεν μπορεί να θεωρηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) οιουδήποτε, περί φιλοξενίας καθώς και η διεύθυνση εργασίας των γονέων)

6. Ποσό 10 € για ετήσια συνδρομή συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

7. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (χορηγείται από το Νηπιαγωγείο).

Προαιρετικά:
8.΄Εντυπη αίτηση– δήλωση του γονέα (το έντυπο χορηγείται από το Σχολείο) για εγγραφή του μαθητή στο Διευρυμένο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου από την ώρα λήξης των μαθημάτων (13.15) (απαιτείται: βεβαίωση εργασίας/κάρτα ανεργίας/για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα)Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στο Σχολείο μας θα γίνεται από
02-05-2017 μέχρι και 19-05-2017 από 08.10-10.00

Σχόλια

Δείτε επίσης

εικονογράφημα

εικονογράφημα
loading...
Εγγραφείτε