επικαιρότητα

Μια άκρως ενδιαφέρουσα επιστολή, με πολλά "μηνύματα" απέστειλαν στον υπουργό Εσωτερικών οι κ.κ Ανανίας, Ζωγραφίδης και ΚουνάκηςΑξιότιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών,

Εν όψει της αναμενόμενης τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εξουσίες των αυτοδιοικητικών αρχόντων, σας καταθέτουμε τις απόψεις μας σχετικά με την διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος που αφορά στην υπογραφή των απευθείας αναθέσεων εκτελέσεως συμβάσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Τις απόψεις και τις προτάσεις μας αυτές υπαγόρευσαν ο τρόπος που εκλαμβάνουμε την πολιτική ηθική, η δεοντολογία και ο σεβασμός που πρέπει να επιδεικνύεται στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο φρονούμε ότι πρέπει να λειτουργεί ο θεσμός των απευθείας αναθέσεων.

Συγκεκριμένα :

Πρόταση 1η :

Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο – κατάλογος για κάθε τομέα δραστηριότητας όλων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, εταιρειών και φορέων όλης της επικράτειας, οι οποίες να ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την υποβολή προσφοράς για οποιοδήποτε έργο του αντικειμένου τους πρόκειται να εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Αν υφίστανται κάποια ποιοτικά κριτήρια – επίπεδα (standards), πιστοποιητικά ή άλλα προσόντα κάθε επιχείρησης, θα μπορούσαν να μνημονεύονται, ώστε να κατηγοριοποιηθούν ανά αντικείμενο και τομέα οι επιχειρήσεις. Η εντοπιότητα θα μπορούσε επίσης να επισημαίνεται.Έτσι, θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί συντελεστέςγια την προσφορά κάθε εταιρείας, ανάλογα π.χ. με την έδρα της, με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, με την εμπειρία της κλπ, οι οποίοι θα πολλαπλασιάζονταν με το ποσό της προσφοράς της, για να εξάγεται κάθε φορά η μοριοδότηση της προσφοράς της και να κρίνεται από ένα σύνολο παραγόντων με προκαθορισμένη διαδικασία υπολογισμού του και όχι πρόχειρα η συμφερότερη και καλύτερη προσφορά.

Πρόταση 2η :

Να θεσπιστεί ένα ανώτατο πλαφόν σε χρηματικό ποσό, που θα μπορεί να δοθεί είτε ετησίως είτε εντός μιας αυτοδιοικητικής περιόδου από μία Αυτοδιοικητική Αρχή σ΄ ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό.

Πρόταση 3η :

Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο των απευθείας αναθέσεων αφ' ενόςσενομικά πρόσωπα, που αποτελούνται ή συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας / σχέσης / σύμβασης (εξαρτημένηςεργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εντολής, εταιρείας κλπ) με πρόσωπα ή συγγενείς μέχρι γ' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που έχουν τοποθετηθεί ή διοριστεί με πολιτική απόφαση (π.χ. Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβουλίου) σεοιαδήποτε (έμμισθη ή μη) θέσητουενλόγω ΟΤΑ ή εταιρείας αυτού ή προσώπουστο οποίο αυτόςμετέχεικαι αφ' ετέρουσεφυσικά πρόσωπα που είτε αυτά είτε συγγενείς τους μέχρι γ' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχουν τοποθετηθεί ή διοριστεί με πολιτική απόφαση (π.χ. Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβουλίου) σε οποιαδήποτε θέση (έμμισθη ή μη) του εν λόγω ΟΤΑ ή εταιρείας αυτού ή προσώπουστο οποίο αυτός συμμετέχει.

Το ασυμβίβαστο αυτό και ο αποκλεισμός από τις απευθείας αναθέσεις να ισχύει επίσης για τα φυσικά πρόσωπα, που συμμετείχαν ως υποψήφιοι σύμβουλοι των αυτοδιοικητικών παρατάξεων στις εκάστοτε προηγούμενες εκλογές και οι συγγενείς τους μέχρι γ' βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, με τα οποία όλοι οι παραπάνω σχετίζονται ως μέλη, εταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες, εργαζόμενοι κλπ.

Πρόταση 4η:

Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο και κώλυμα εκλογιμότητας ως υποψηφίουσυμβούλου ή χωρικού αντιπεριφερειάρχη, οποιουδήποτεφυσικού προσώπου έχει λάβει την οιαδήποτε απευθείας ανάθεση και τωνσυγγενών αυτούμέχριτρίτου βαθμούεξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Το εν λόγω κώλυμα καλό θα ήταν να επεκταθεί και σε όσους έχουν διοριστεί ως σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, ειδικοί ή πολύ ειδικοί ή γενικοί επιστήμονες κλπ. κλπ. κατά την προηγούμενη των εκάστοτε εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο και μέχρι γ' βαθμού συγγένειας. Ακόμη πιο αυστηρό και περιοριστικό πλαίσιο ασυμβίβαστου θα πρέπει να υπάρξει για αυτούς που υπηρετούν στο χώρο του τύπου και της ενημέρωσης, σε έντυπη ραδιοφωνική, διαδικτυακή, τηλεοπτική και σε οιαδήποτε άλλη μορφή, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη.

Αυτές είναι λίγες προτάσεις με τις οποίες η Κυβέρνηση θα δώσει το πολιτικό της στίγμα και κυρίως θα περάσει στην κοινωνία και στον ελληνικό λαό το μήνυμα ότι τιμά το δημόσιο χρήμα, που πηγάζει – ας μας επιτραπεί η έκφραση – από το αίμα και τονιδρώτα τουλαού και ότι προκρίνει την διαφάνεια, την κάθαρση, το ηθικό πλεονέκτημα, το άριστο, το αδιάβλητο, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την αξιοπιστία και την αξιοκρατία καταπολεμώντας - την στιγμή που η κοινωνία μας αιμορραγεί απελπισμένα - τις σκιές των προεκλογικών ή μετεκλογικών συναλλαγών, των ηθικά μη ανεκτών αναθέσεων δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ημετέρους, του νεποτισμού, της αδιαφάνειας, του ευκαιριακού βολέματος, της ασυδοσίας και της αναξιοκρατίας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

όπως γίνεται ευχερώς αντιληπτό, μια τέτοια προοπτική δεν θα συμβάλει τα μέγιστα μόνο στην ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Αυτό αν θέλετε είναι το λιγότερο που μπορεί να επιτύχει. Το μείζον διακύβευμα και αυτό, που θα σηματοδοτήσει μια τέτοια αλλαγή είναι κυρίωςνα αποκαταστήσει την καχύποπτη και έντονα προβληματισμένη άποψη που έχει η κοινωνία μας για όσους ασχολούνται με τα κοινά και για τα κίνητράτους, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αποθαρρυνθούν οι καιροσκόποι της αυτοδιοίκησης και θα ενθαρρυνθούν οι ανυστερόβουλοι, οι ανιδιοτελείς, οι γεμάτοι δυναμική συμπολίτες μας που συνειδητά δεν συμμετέχουν βλέποντας βουβοί και αδρανείς τη διαφθορά στην πολιτική ζωή της χώρας.
Σε τελική ανάλυση το μήνυμα που περνάει στην κοινωνία είναι ότι το Κράτος ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την εξυγίανση της Αυτοδιοίκησης.
Τέτοιες κινήσεις μπορούν συν τω χρόνω να επουλώσουν την επί δεκαετίες ανοιχτή πληγή της χαμένης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτών και Κράτους, πληγή της οποίας η αιμορραγία είναι πλέον ακατάσχετη και άκρως επικίνδυνη για αμφοτέρους.


Με τιμή,

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου

Άγγελος Ανανίας, Ηλίας Γ. Ζωγραφίδης, Παναγιώτης Κουνάκης

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Οι απόψεις των διαχειριστών μπορεί να μην συμπίπτουν με τα άρθρα.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
Κακόβουλα σχόλια αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
Η ευθύνη των σχολίων βαρύνει νομικά τους σχολιαστές.
Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
Περισσότερα στους όρους χρήσης.

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: Ροδίνι ξεκαθάρισμα λογαριασμών με όπλο ευτυχώς πρόλαβαν οι θαμώνες να τον αφοπλίσουν γρήγορα .
Αυτά και άλλα πολλά γίνονται πλέον σε καθημερινή βάση στο συγκεκριμένο καφέ που μόνο καφέ δεν σερβίρει.
Έχουμε φτάσει στα όρια απελπισίας στην γειτονιά η αστυνομία κοιμάται και κανένας δεν κάνει τίποτα .
Έχουμε φτάσει σε βαθμό να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. βίντεο...

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά