επικαιρότητα

Σχολή Μετεκπαίδευσης 2018 στην Ρόδο έως 27/07/2018 η υποβολή αιτήσεωνΣύμφωνα με την από 12 Ιουλίου προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού εγκρίθηκε φέτος η επαναλειτουργία της σχόλης Μετεκπαίδευσης Ρόδου και προκηρύσσονται:1. Τμήμα Επισιτισμού x 2

2. Tμήμα Μαγειρικής Τέχνης x 1

3. Τμήμα Ζαχαροπλαστικής Τέχνης x 1

4. Τμήμα Οροφοκομίας x 1

Στα ως άνω τμήματα είναι πρωινά και οι Μετεκπαιδευόμενοι θα είναι από 10 έως 25 άτομα ανά τμήμα.Προϋποθέσεις ΦοίτησηςΟι απασχολούμενοι θα πρέπει:α. Να είναι Έλληνες Υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμαβ. Να έχουν τριετή (3ετή) τουλάχιστον προϋπηρεσία στο επάγγελμα, η οποία να αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια των ενσήμων τους ή ατομικό δελτίο ασφάλισης ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 350 ημερομίσθια, (ανεξάρτητα σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί) ή από 100 ημερομίσθια (ένσημα) ανά έτος την τελευταία τριετία (σύνολο ενσήμων: 300), ως εξής:

• 16-07-2015 – 15-07-2016

• 16-07-2016 – 15-07-2017

• 16-07-2017 – 15-07-2018σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν:Επισιτισμός- Εστίαρχος (Maitre)

- Υπομαίτρ (Sous-Maitre)

- Αρχισερβιτόρος (Captain)

- Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαμηπόλος)

- Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar

- Βοηθός Σερβιτόρου

- Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar

- Ταμίας – Ελεγκτής (Ταμπλίστας)

- Μπάρμαν και Βοηθός ΜπάρμανΜαγειρική Τέχνη- Αρχιμάγειρας

- Μάγειρας Α’ και Β’

- Μάγειρας Γ’

- Μπουφετζής

- Μπουφετζής Α’

- Ψήστης

- Τηγανιέρης

- Τεχνίτης Πιτσαρίας

- ΝτονερτζήςΖαχαροπλαστική Τέχνη- Ζαχαροπλάστης – Αρτοποιός

- Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής

- Βοηθός Τεχνίτη ΖαχαροπλαστικήςΟροφοκομία- Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων

- Προϊστάμενος/η - Λινοθήκης και πλυντηρίου

- Καμαριέρα

-Οροφοκόμος (Βαλές)


γ. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση να είναι τουλάχιστον

· Κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού) για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980.

· Κάτοχοι απολυτηρίου 3τάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν μετά το 1981, σύμφωνα με το Π.Δ. 739/01-08-1980.δ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από το έτος 1963 και μετά.ε. Οι υποψήφιοι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων από το εξωτερικό (Έλληνες, Έλληνες το γένος, αλλοδαποί) για τη συμμετοχή τους υποχρεούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2΄ από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου.


ζ. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες.Υποβολή Αίτησης - ΔικαιολογητικάΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να την αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή συστημένη επιστολή, στο ΙΕΚ Ρόδου, Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξάνδρου Διάκου 1, Τ.Θ.456, Τ.Κ.85 100, από τη Δευτέρα 16.7.2018 έως και την Παρασκευή 27.7.2018, από τις 9:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. εργάσιμες ημέρες.α. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

Το έντυπο της αίτηση μπορείτε να βρείτε είτε στο ΙΕΚ Ρόδου, Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξάνδρου Διάκου 1, Τ.Θ.456, Τ.Κ.85 100 είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι αποδέχονται τόσο την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης όσο και την ανάρτηση και δημοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων, από τα προσωπικά τους δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα μετεκπαίδευσης.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή πιστοποιητικού γέννησης.γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

· Για αποφοίτους μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.

· Για αποφοίτους από το 1981 και εφεξής, απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ.739/1980.Απόφοιτοι Γυμνασίου (μέχρι το 1980) και απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα προσκομίσουν τον τίτλο αποφοίτησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο προκειμένου να μοριοδοτηθούν αναλόγως.δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Λογαριασμού Ασφαλισμένου του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα.ε. Αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.ζ. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γαλλικής) για την απαλλαγή από τη διδασκαλία.

Κατά περίπτωση η απαλλαγή διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας αφοορα τις ειδικότητες Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός και Βρεφοκομία και της Γαλλικής γλώσσας τις ειδικότητες Μαγειρική Τέχνη και Ζαχαροπλαστική Τέχνη.

Για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου και επίσημη μετάφραση αυτού.στ. Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. στην περιπτωση που ο υποψήφιος είναι άνεργος η οποία δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.η. Πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τόσο για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευκρινές φωτοαντίγραφο (Καραμαούνα 1 και Πλ. Σκρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 32, τηλ. κέντρο 2313−331500/ Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, τηλ. κέντρο 2313- 331540-2) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 541 24, τηλ. 2310-997571) ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84, τηλ. 210-7277671-2). Για την απόδειξη της ελληνομάθειας μπορεί να προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.θ. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής προσκομίζουν ευκρινές φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους. Επιπλέον: επίσημη μετάφραση του τίτλου στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα και βεβαίωση ισοτιμίας της αρμόδιας Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β’ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας, (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, Τελ. 210-3442263) ή των κατά τόπο Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Προκειμένου περί τίτλων σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) (Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 142 34, τηλ. 210-2709000).Τρόπος επιλογής υποψήφιων – μοριοδότησηΗ επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους τριμελείς επιτροπές. Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων:Αποτελέσματα επιλεγέντωνΠριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και αναρτώνται τόσο στις εκπαιδευτικές μονάδες οσο και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του. Η ένσταση υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της αρχικής αίτησης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή επιλογής, ώστε ο τελικός αριθμός των μετεκπαιδευομένων να μην υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό ατόμων ανά τμήμα.

Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων (πίνακες επιτυχόντων) επικυρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού και γνωστοποιούνται με τους εξής τρόπους:

(α) αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού και

(β) αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες υπό την εποπτεία των οποίων υλοποιείται το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης.

ΕγγραφήΟι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής στη γραμματεία του τμήματος μετεκπαίδευσης στο οποίο έχουν εισαχθεί, σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των αποτελεσμάτων επιλογής (πινάκων επιτυχόντων).

Επιλεγέντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός του πιο πάνω διαστήματος διαγράφονται αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης μορίων (επιλαχόντες) μέχρι να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός μετεκπαιδευομένων κάθε τμήματος. Οι επιλαχόντες οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής τους.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στα τηλέφωνα:Σχολή Μετεκπαίδευσης Ρόδου: 2241074445-6Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου: 2241032220

Ρόδος , 18 Ιουλίου 2018

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

S M S

Αναγνώστης: αυτη η ΔΕΗ αν δεν τα κάψει ολα δεν θα ησυχασει κάθε πρωί τα ίδια κόβετε το ρεύμα και σε ένα δευτερόλεπτο ερχεται

M M S

M M S

διαφημιστείτε εδώ

διαφημιστείτε εδώ
οικονομικά & αποδοτικά