επικαιρότητα

Ενημέρωση για τις άδειες εισοδου στην Μεσαιωνικη ΠόληΗ Επιτροπή Έλεγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, παρακαλεί όπως μας γνωστοποιήσετε έως την 3η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που θα πρέπει να εισέρχονται εντός της Μεσαιωνικής πόλης, καθώς και τυχόν συμβατικών σχημάτων.

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί προς εξέταση το αργότερο έως την 3η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ωρα 12:00. Η ημερομηνία είναι καταληκτική.


Τα συγκεκριμένα οχήματα, τα οποία θα λάβουν έγκριση, θα αναγνωρίζονται αυτομάτως από το νέο Σύστημα που εγκαθίσταται και θα τους επιτρέπει την είσοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου στη Μεσαιωνική πόλη.ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καλεί το σύνολο των μονίμων κατοίκων της Μεσαιωνικής πόλης, όπως προσκομίσουν μέχρι την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο rho-med@rhodes.gr τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξέταση:


Ιδιοκτήτες μόνιμοι κάτοικοι:

Αντίγραφο Ε1
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ενδεικτικά μπορεί να περιγράφεται:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα όσα έχω υποστηρίξει με την κατάθεση του σχετικού φακέλου μου στη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου προς έλεγχο από την Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου Δήμου Ρόδου, είναι αληθή και όντως είμαι μόνιμος κάτοικος Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου».

Φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή/και δικύκλου και
Τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Ενοικιαστές μόνιμοι κάτοικοι:

Αντίγραφο ενοικιαστηρίου/συμβολαίου.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ενδεικτικά μπορεί να περιγράφεται: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα όσα έχω υποστηρίξει με την κατάθεση του σχετικού φακέλου μου στη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου προς έλεγχο από την Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου Δήμου Ρόδου, είναι αληθή και όντως είμαι μόνιμος κάτοικος Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου».
Φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή/και δικύκλου και
Τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.


Φιλοξενούμενοι ή με παραχωρητήριο μόνιμοι κάτοικοι:

Αντίγραφο Ε1
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ενδεικτικά μπορεί να περιγράφεται: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα όσα έχω υποστηρίξει με την κατάθεση του σχετικού φακέλου μου στη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου προς έλεγχο από την Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου Δήμου Ρόδου, είναι αληθή και όντως είμαι μόνιμος κάτοικος Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου».
Φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή/και δικύκλου και
Τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.


Η ανωτέρω επιτροπή, θα προχωρήσει σε επανεξέταση όλων των ήδη χορηγηθέντων αδειών, αλλά και στην έκδοση νέων, υπό τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις για τους δικαιούχους και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς:

α) Οι δικαιούχοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι - έως δυο (2) οχήματα για κάθε οικογένεια – της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (με προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων),

β) Οι δικαιούχοι να είναι συγγενείς μόνιμων κατοίκων Μεσαιωνικής πόλης ή να δηλωθούν ως πρόσωπα έκτακτης ανάγκης για μόνιμους κατοίκους που χρήζουν βοήθειας, υποστήριξης, είναι υπερήλικοι ή ΑμεΑ (έως ένα (1) άτομο για κάθε κατοικία υπό των περιγραφόμενων προϋποθέσεων) και

γ) Οι δικαιούχοι να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες, όπως οχήματα ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ.

Οι αιτήσεις, πρέπει να έχουν υποβληθεί προς εξέταση το αργότερο έως την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, διότι ΔΕΝ προβλέπεται παράταση της ανωτέρας προθεσμίας.


Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή χωρίς εξαιρέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες θα απευθύνονται στο τηλέφωνο: 22410 38077 εσωτ. 102, (κο Στέφανο Κατσιμπράκη).


ΘΕΜΑ :

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ


Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καλεί τους κατόχους οχημάτων προμηθειών (τροφοδοσία κτλ.), που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, όπως προσκομίσουν μέχρι την 3η Ιουνίου 2020 και ωρα 12:00 ημέρα Τετάρτη ως καταληκτική ημερομηνία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο rho-med@rhodes.gr, τα κάτωθι ελάχιστα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξέταση:


Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα συμπληρώνονται τα σχετικά στοιχεία και επιπλέον η επωνυμία της επιχείρησης (σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, εταιριών κτλ.), ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ιδιοκτήτης του οχήματος, ενώ θα δηλώνεται ρητά πως: «Διενεργώ έργο προμήθειας εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, το οποίο ρητά και κατηγορηματικά θα εκτελώ καθημερινά από τις 6 έως και τις 08:30 το πρωί, ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα και με όχημα μεικτού βάρους κάτω των τριών (3) τόνων».
Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας Οχήματος, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς το μεικτό βάρος και το ωφέλιμο φορτίο αυτού.


Οι αιτήσεις, πρέπει να υποβληθούν προς εξέταση το αργότερο έως την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, διότι ΔΕΝ προβλέπεται παράταση της ανωτέρας προθεσμίας.


Τα οχήματα, θα αναγνωρίζονται αυτόματα από το νέο Σύστημα που εγκαθίσταται και το οποίο θα τους επιτρέπει την είσοδο από τις 06:00 έως τις 08:30 το πρωί αποκλειστικά και μόνο γι’ αυτά που είναι κάτω των τριών (3) τόνων. Για οποιοδήποτε άλλο όχημα βραχυχρόνιας παραμονής εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου, όπως οχήματα εκτέλεσης εργασιών κτλ, θα απαιτείται ειδική άδεια που θα χορηγείται έπειτα από εγκαίρως υποβληθείσα αίτηση.


Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή χωρίς εξαιρέσεις.


Για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22410 38077 εσωτ.102, (κο Στέφανο Κατσιμπράκη).


verena

Σχόλια

παράπονα Ρόδου

Δείτε επίσης

επικοινωνήστε

δώσε δύναμη στη φωνή σου,
κάνε τα παράπονα στον δήμαρχο,
κατήγγειλε ότι βλάπτει την κοινωνία,
διάδωσε τις πιο σημαντικές ειδήσεις,
μοιράσου χρήσιμες συμβουλές,
στείλε μας το δικό σου άρθρο
και δημοσίευσε ότι θέλεις
στο paraponarodou@gmail.com
ή συμπλήρωσε την φόρμα

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

αναζήτηση στον ιστό

S M S

Αναγνώστης: Ο δήμος έχει ξηλώσει ολλα τα παγκακια στην πόλη της Ρόδου. ο κ Καμπουράκης αντί να κοιτάξει να φτιάξει την πόλη δρόμους, φωτα, πλατείες συμανση. Απλως καταστρεφει. τωρα που τον έκαναν δήμαρχο ένα σύνολο πολιτών δεν τον βλέπω καθόλου έξω σε γειτονιές όπως έκανε. να μας πει τι μάρκα κόλλα έχει η καρέκλα του κ δεν μπορεί να σηκωθεί. Ευχαριστώ! Ο ξυλουργός.

M M S

M M S